Miljö

Med kunskap följer även ansvar, för både miljö och samhälle – idag och imorgon. Att arbeta med tekniska papper och plaster innebär ett extra stort ansvar. Därför är vi noggranna med att låta all den plast som inte används, gå till återvinning. Vi är alla delaktiga i att bygga ett hållbart samhälle och ser det som en självklarhet att som företag ta vårt fulla ansvar och värna om miljön.

NBCAB ska därför – inom rimliga ekonomiska ramar – genom ny teknik, nya arbetsmetoder och ett väl genomtänkt miljöarbete värna om miljön och verka för ett hållbart samhälle genom att:

 • Ständigt titta på nya typer av förnyelsebara och komposterbara polymerer för att minska vårt beroende av fossila bränslen. Plaster byggda på icke fossila bränslen är framtiden och vi ska arbeta hårt för att en allt större del av intäkterna ska komma från dessa typer av polymerer.
 • Producera och marknadsföra varor, tjänster och funktioner som är skonsamma för människa och miljö, med inriktning på låg total miljöbelastning
 • Verka för effektiv resurs- och energihushållning
 • Verka för distributions- och transportsystem som innebär låg miljöbelastning
 • Främja en helhetssyn och ett livscykelansvar, genom att verka för en ökad återanvändning, återvinning och energiutvinning av våra produkter samt en minskning av avfalls- och deponimängderna
 • Förebygga och begränsa miljö­olyckor
 • Kontinuerligt bedöma miljökonsekvenserna av verksamheten
 • Informera, utbilda och engagera medarbetarna i miljöfrågor, för att på så sätt göra alla medvetna om det personliga ansvaret.
 • Vara öppna och korrekta i vår information kring miljöfrågor
 • Verka för att minimera störningar på vårt närområde med avseende på buller och lukt
 • Ansvara för att miljölagar, andra krav och rekommendationer efterlevs